जनसांख्यिकी

शीर्षक संख्या विस्तार
जिला सोनीपत
क्षेत्र 2260 Sq Km
खंड रोहतक
उपखंड़ 4 गोहाना,खरखोदा,सोनीपत,गन्नौर
तहसील 4 गोहाना,खरखोदा,सोनीपत,गन्नौर
उपमंडल 2 खानपुर कलां , राई
खंड 8 सोनीपत,गोहाना,गन्नौर,खरखौदा,कथूरा,मुण्डलाना,राई, मुरथल
राजस्व गांव 349
नगर पालिका परिषद, समिति, को0 4 गोहाना,खरखोदा,सोनीपत,गन्नौर
संसदीय निर्वाचक क्षेत्र 1 सोनीपत
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 7 राई,खरखौदा,सोनीपत,गोहाना,गन्नौर, बरौदा